“Záhorská knižnica je miesto, kde je každý vítaný.”

Ak ide o náruživého čitateľa – výborne, ponúkneme mu vybrať si jednu z 90 000 kníh. Rovnako pozitívne však vítame aj návštevu tých, ktorých knihy zaujímajú len okrajovo – mladých ľudí, seniorov, náhodných okoloidúcich, členov rôznych spolkov, združení a komunít.

„Verejná knižnica musí byť centrom komunity, ak má zohrávať plnohodnotnú úlohu v jej fungovaní. Preto by mala spolupracovať s ostatnými skupinami a organizáciami v komunite, či už ide o orgány štátnej správy, miestnej samosprávy, podnikateľskú sféru alebo o dobrovoľnícke organizácie,“ hovorí Smernica IFLA pre služby verejných knižníc.

Naším cieľom je Záhorská knižnica ako miesto stretávania – jednotlivých druhov umenia, ľudí, komunít.

Centrum diania

V poslednom období sa snažíme posilniť svoju činnosť tak, aby sme neboli vnímaní len ako požičovňa kníh. Čitateľskú gramotnosť detí rozvíjame okrem celoročných podujatí aj organizovaním Dní detskej knihy. Súčasťou ponuky podujatí sú aktivity zamerané na žiakov ZŠ a SŠ. Ako odpoveď na aktuálnu celospoločenskú situáciu sme pre SŠ realizovali besedy Poďme sa baviť o extrémizme.

Kladieme dôraz na organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí, a to aj regionálneho a nadregionálneho charakteru. Patrí sem už XXXVI. ročník celoslovenskej súťaže Literárna Senica L. Novomeského 2022. Máme za sebou dvanásť ročníkov čitateľskej ankety Kniha Záhoria. V spolupráci s partnermi z ČR organizujeme tradičný medzinárodný poetický festival Po stranách Moravy.

Ponukou podujatí a vytvorením vhodného fyzického priestoru sa nám podarilo prilákať do knižnice komunitu mladých rodičov, ktorí sa u nás pravidelne stretávajú s deťmi predškolského veku, ďalej seniorov, deti školského veku apod.

Posilňujeme komunitné aktivity, aby sme oslovili aj tých, ktorí doposiaľ nenachádzali prienik svojich záujmov s aktivitami knižnice.

Zaujímavé čísla

Záhorská knižnica je regionálnou knižnicou, zriaďovateľom je TTSK. Sme ústrednou knižnicou regiónu Záhorie, naše služby využívajú občania okresov Senica, Skalica a Malacky. K 31. 12. 2021 evidujeme 84 156 knižných jednotiek, zvláštnu pozornosť venujeme budovaniu fondu regionálnej literatúry. V roku 2021 sme dosiahli stabilné výsledky: 14 % používateľov z počtu obyvateľov, 39 % detských používateľov z obsluhovanej populácie, 141 587 výpožičiek. V minulom roku knižnicu a jej podujatia fyzicky navštívilo cca 46 tis. fyzických a 89 500 virtuálnych návštevníkov.


Záhorská knižnica

Vajanského 28, 905 01 Senica

www.zahorskakniznica.eu

Odd. beletrie 034/654 3780
Odd. odbornej literatúry 034/651 2710
Odd. pre deti a mládež 034/654 6519

Zdieľať článok