Seničan spája lokálnych smeruje k lepšiemu životu obyvateľov Senice a blízkeho okolia. Má za cieľ podporovať, rozvíjať a spravovať vzťah obyvateľov k mestu Senica a podporovať kultúrne, športové, komerčné ale i dobrovoľné aktivity v meste. Seničan spája lokálnych považuje za dôležité, aby sme spájal komunity medzi sebou. Aby bol schopný informovať verejnosť o aktivitách a podujatiach v meste Senica ale aj v širšom okolí využíva prevažne internetový mediálny priestor.

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Seničan spája lokálnych je samostatným právnym subjektom s právnou formou občianskeho združenia, založenou za účelom uspokojovania záujmov a potrieb všetkých svojich členov.
 2. Názov občianskeho združenia oficiálne znie: Seničan spája lokálnych
 3. Sídlo občianskeho združenia: Továrenská 530/3, 905 01 Senica.
  Sídlo môže byť premiestnené rozhodnutím valného zhromaždenia.
 4. Seničan spája lokálnych je založený za účelom spájania obyvateľov mesta Senica a okolia, budovania komunity a združovania zakladateľov a členov Seničan spája lokálnych predovšetkým pre kultúrne, športové, spoločenské i komerčné aktivity.
 5. Trvanie Seničan spája lokálnych je neobmedzené.
 6. Rozhodujúcim orgánom Seničan spája lokálnych je:
  – Valné zhromaždenie
 7. Štatutárny orgán Seničan spája lokálnych je: 
  – Jeden Predseda
  – Jeden Podpredseda
 8. Štatutárny orgán koná v mene Seničan spája lokálnych samostatne, tzn Podpredseda zastupuje Predsedu v prípade jeho neprítomnosti a má rovnaké právomoci.

Článok II

Cieľ

Seničan spája lokálnych má za cieľ:

 1. Podporovať a organizovať skupinové a individuálne aktivity kultúrneho, športového, komerčného i dobrovoľného charakteru;
 2. Vytvárať a udržiavať priateľské vzťahy s členmi, so slovenskými a so zahraničnými organizáciami v snahe šíriť povedomie o aktivitách prebiehajúcich v Senici a okolí, na celom území SR;
 3. Informovať verejnosť o aktivitách a podujatiach v meste Senica ale aj v širšom okolí;
 4. Obhajovať záujmy členov v rozsahu možností Seničan spája lokálnych;
 5. Ochraňovať a zdieľať hodnoty komunity;
 6. Zakladať programy, ktoré pomáhajú sociálnemu rozvoju, znevýhodneným komunitám, mieru, rešpektu k prostrediu a zdraviu, podpory športu a kultúry pre všetkých;
 7. Rozvíjať zdroje vzdelávania a ochraňovať rozvoj športov a kultúry;
 8. Vytvárať podmienky na edukáciu členov. Realizovať workshopy, vystúpenia, organizované tréningy, kurzy, školenia, rôzne podujatia, besiedky, team-buildingy, tábory, kempy, voľnočasové aktivity, trhy a posedenia v zmysle šíriť dobré meno a vplyv športu a kultúry na ľudí, na ich fyzické i psychické zdravie;
 9. Vykonávať propagačnú činnosť samostatne, alebo poverenou treťou osobou,  za cieľom zviditeľniť mesto Senica a okolie;
 10. Podporovať výstavbu alebo rekonštrukciu exteriérových aj interiérových priestorov vhodných na šport a kultúru.

Článok III

Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré splnia podmienky ustanovené stanovami Seničan spája lokálnych.
 2. Členstvo v Seničan spája lokálnych sa skladá zo zakladateľov a členov.
 3. Zakladateľmi sú fyzické osoby:
  – Peter Bolebruch;
  – Rastislav Chrenko;
  – Mariana Lisická.
 4. Zakladatelia majú právo zúčastniť sa valného zhromaždenia (VZ) a  každý z nich disponuje jedným hlasom. V prípade nerozhodnosti hlasov sa prikláňa na stranu Predsedu.
 5. Zakladatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek prijať, či odvolať člena alebo osobu stojacu mimo Seničan spája lokálnych, medzi skupinu zakladateľov. Rozhodujú 2/3 hlasov medzi doterajšími zakladateľmi.
 6. Členovia
 7. Členom Seničan spája lokálnych môže byť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky  alebo cudzinec s povolením na trvalý pobyt v SR;
 8. Členstvo v Seničan spája lokálnych vzniká prijatím za člena, na základe písomnej prihlášky adresovanej Seničan spája lokálnych a zaplatením členského príspevku;
 9. Predseda je v odôvodnených prípadoch oprávnený prihlášku uchádzača o členstvo zamietnuť, o čom vykoná zápis, ktorý sa archivuje po dobu existencie Seničan spája lokálnych;
 10. Združenie Seničan spája lokálnych vedie aktuálnu databázu členov s nevyhnutne potrebnými osobnými údajmi členov (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontakt). Člen Seničan spája lokálnych má povinnosť bezodkladne oznámiť združeniu Seničan spája lokálnych prípadnú zmenu v evidovaných údajoch, najneskôr do 1 mesiaca;
 11. Podpísaním prihlášky za člena Seničan spája lokálnych dáva uchádzač (prípadne zákonný zástupca) súhlas na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených v prihláške;
 12. Seničan spája lokálnych spracováva a uchováva osobné údaje výlučne pre vlastnú potrebu. Seničan spája lokálnych sa pritom riadi platnými právnymi predpismi SR o ochrane osobných údajov (zákon o ochrane osobných údajov).
 13. Členstvo v Seničan spája lokálnych zaniká:
 14. Slobodným odstúpením člena, ktoré musí prebehnúť písomnou formou adresovanou na Seničan spája lokálnych. Stáva sa platným v momente prijatia žiadosti o odstúpení. Členský poplatok prináleží Seničan spája lokálnych a alikvotná čiastka sa nevracia odstupujúcemu členovi, ak sa Predseda/Podpredseda nerozhodne inak;
 15. Dočasným alebo trvalým vylúčením člena pri porušení povinností alebo pri porušení  stanov a pravidiel, kedy o vylúčení člena rozhoduje Predseda/Podpredseda na základe odôvodneného návrhu zakladateľa alebo člena;
 16. Pri zániku členstva je člen príp. jeho právny nástupca povinný vysporiadať svoje záväzky voči Seničan spája lokálnych.
 17. Práva a povinnosti zakladateľov:
 18. Zakladatelia rešpektujú stanovy a pravidlá ustanovené Seničan spája lokálnych, ako i rozhodnutia prijaté na VZ;
 19. Každý zo zakladateľov má povinnosť zúčastniť sa na VZ a hlasovať. Zakladateľ môže písomne ospravedlniť svoju odôvodnenú neúčasť najneskôr do 7 dní pred konaním VZ;
 20. Zakladatelia Seničan spája lokálnych majú povinnosť podporovať a aktívne obhajovať záujmy Seničan spája lokálnych a vykonávať činnosť v súlade s momentálnymi stanovami a pravidlami;
 21. Každý zakladateľ sa môže prihlásiť do súťaží organizovaných Seničan spája lokálnych,  a to podľa platných ustanovení pre prihlasovanie sa na tieto súťaže;
 22. Každý zakladateľ má právo na podporu pri rozvoji a zdokonaľovaní vlastných aktivít zameraných na rozvoj Seničan spája lokálnych, a to na základe odsúhlasenia VZ.

Práva a povinnosti členov:

 1. Členovia rešpektujú stanovy a pravidlá ustanovené Seničan spája lokálnych, ako i rozhodnutia prijaté na VZ;
 2. Každý z členov sa môže zúčastniť na VZ;
 3. V prípade neplnoletosti člena ho zastupuje jeho zákonný zástupca;
 4. Všetci členovia Seničan spája lokálnych majú povinnosť podporovať a aktívne obhajovať záujmy Seničan spája lokálnych a vykonávať činnosť v súlade s momentálnymi stanovami a pravidlami;
 5. Každý člen je povinný platiť členské príspevky, a to v termíne stanovenom na VZ;
 6. Každý člen sa môže prihlásiť do súťaží organizovaných Seničan spája lokálnych, podľa platných ustanovení pre prihlasovanie sa na tieto súťaže;
 7. Každý člen má právo na podporu pri rozvoji a zdokonaľovaní vlastných aktivít zameraných na rozvoj Seničan spája lokálnych, a to na základe odsúhlasenia predsedu.

Článok IV

Valné zhromaždenie (VZ)

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Seničan spája lokálnych.
 2. Valné zhromaždenie sa skladá zo zakladateľov a ostatných členov Seničan spája lokálnych.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva Predseda alebo Podpredseda Seničan spája lokálnych, podľa plánu všetkými dostupnými spôsobmi, a to minimálne raz za rok, na mieste vopred určenom.
 4. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú na ňom prítomní 3 zakladatelia. V prípade účasti len 2 zakladateľov sa VZ zúčastnia aspoň 5 členovia. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasujú prítomní zakladatelia, pokiaľ tieto stanovy príp. rokovací poriadok prijatý predsedom Seničan spája lokálnych neustanovujú inak.

5. Valné zhromaždenie má v kompetencii:

 1. Schvaľovať:
 2. Stanovy Seničan spája lokálnych, ich zmeny a doplnky;
 3. Zánik Seničan spája lokálnych a spôsob likvidácie majetku;
 4. Správu o hospodárení Seničan spája lokálnych;
 5. Realizovať voľby a odvolanie členov predsedu a podpredsedu spomedzi zakladateľov a členov, prípadne zmenu funkcie daných členov;
 6. Podať návrh na voľby alebo odvolanie Predsedu a Podpredsedu.
 7. Zakladatelia môžu požadovať zapísanie problémov do agendy, ktoré sú v kompetencii VZ.
 8. V prípade rovnosti hlasov s výnimkou tajných volieb vždy rozhoduje hlas Predsedu Seničan spája lokálnych.
 9. Predseda riadi VZ. V prípade neprítomnosti je nahradený Podpredsedom Seničan spája lokálnych.
 10. Zakladateľ môže dať splnomocnenie inému zakladateľovi podľa jeho výberu, aby ho reprezentoval na VZ. Člen môže dať splnomocnenie inému členovi podľa jeho výberu, aby ho reprezentoval na VZ. Každý člen môže obdržať iba jedno splnomocnenie na reprezentovanie iného člena.
 11. Hlas prostredníctvom korešpondencie nie je akceptovaný ako platný.
 12. Hlasuje sa jednoduchou väčšinou vyjadrených volebných hlasov.
 13. Zo zasadnutia VZ sa musí vyhotoviť zápisnica.

Článok V

Predseda

 1. Predsedu Seničan spája lokálnych volí spomedzi zakladateľov Seničan spája lokálnych hlasovaním valné zhromaždenie, pričom je potrebná 2/3 väčšina hlasov zakladateľov.
 2. Trvanie mandátu je na dobu 4 roky, pokiaľ VZ nerozhodne inak.
 3. Predseda riadi celú činnosť Seničan spája lokálnych.
 4. Predseda má právo navrhnúť na schválenie Podpredsedu Seničan spája lokálnych.
 5. Predseda v prípade potreby zastupuje Podpredseda alebo iný člen, podľa poverenia udeleného predsedom. Poverenie musí mať formu splnomocnenia overeného notárom.
 6. Predseda zvoláva a riadi rokovania VZ.
 7. Funkcia predsedu zaniká:
 8. Odvolaním prostredníctvom hlasovania VZ na návrh 2/3 zakladateľov;
 9. Vzdaním sa funkcie, predložením na VZ;
 10. Smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho;
 11. Pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.

Článok VI

Podpredseda

 1. Na Podpredsedu Seničan spája lokálnych sa rovnako vzťahuje článok V týchto stanov. Občianske združenie môže mať maximálne jedného Podpredsedu. Podpredseda rovnako ako Predseda koná za OZ navonok samostatne.

Článok VII

Hospodárenie Seničan spája lokálnych

 1. Majetok Seničan spája lokálnych tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
 2. Zdroje Seničan spája lokálnych pochádzajú z:
 3. Členských príspevkov členov Seničan spája lokálnych;
 4. Príspevkov a  dotácií zo štátneho rozpočtu, VÚC, Mestských a obecných samospráv, fondov Európskej únie a iných fondov, prípadne z iných zákonom povolených zdrojov;
 5. Darov z ruky do ruky, súkromnej pomoci, dedičstva, príspevkov alebo dotácií od tuzemských alebo zahraničných fyzických alebo právnických osôb;
 6. Príjmov zo zhodnocovania vlastného majetku a  výnosov z majetkových podielov;
 7. Príjmov z vlastných práv a iných práv, vrátane práv duševného vlastníctva Seničan spája lokálnych;
 8. Sponzoringu, partnerstiev, licenčných značiek a ostatných užívacích práv;
 9. Zo všetkých ostatných komerčných tržieb pochádzajúcich priamo alebo nepriamo z aktivít Seničan spája lokálnych;
 10. Príjmov zo vstupného na podujatiach a aktivitách organizovaných Seničan spája lokálnych;
 11. Príjmov z predaja propagačného materiálu Seničan spája lokálnych, za cieľom zviditeľniť činnosť Seničan spája lokálnych;
 12. Príjmov z prenájmu hmotného a nehmotného majetku Seničan spája lokálnych;
 13. Príjmov z poskytnutia reklamy, reklamnej plochy či inej propagácie;
 14. Prijatých 2% z daní;
 15. Ostatných príjmov.
 16. Seničan spája lokálnych môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Seničan spája lokálnych alebo vstúpiť do obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou. Správu o výsledkoch ich hospodárenia predkladá ročne, a to poverená osoba na VZ.
 17. Za vedenie účtovníctva Seničan spája lokálnych zodpovedá hlavný účtovník Seničan spája lokálnych, ktorý môže na základe rozhodnutia predsedu vedením účtovníctva poveriť za odmenu inú osobu (externého dodávateľa služieb).
 18. Za mimoriadnu činnosť môže VZ udeliť členom/predsedovi/podpredsedovi odmeny vo výške schválenej na VZ.

Článok VIII

Zánik Seničan spája lokálnych

Združenie zaniká:

 1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným združením na základe rozhodnutia VZ, predneseným na mimoriadnom VZ, špeciálne zvolaným pre tento účel;
 2. Právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.
 3. Pred zánikom Seničan spája lokálnych sa vyžaduje jeho likvidácia, pokiaľ celé jeho imanie nenadobúda právny zástupca alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak. Na tento účel zvolané valné zhromaždenie rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene Seničan spája lokálnych iba vo veciach spojených s jeho likvidáciou.
 4. Majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie sa zlikviduje tak, že prípadné aktíva použije určený subjekt na účely, ktoré sú v súlade so stanovami Seničan spája lokálnych, okrem odmien, ktoré boli schválené na daný kalendárny rok VZ.
 5. Najvyšší orgán Seničan spája lokálnych oznámi zánik združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok IX

Zmena, doplnenie a schválenie stanov

 1. Zmeniť alebo doplniť tieto stanovy možno len rozhodnutím valného zhromaždenia, zmeny alebo doplnky stanov nadobúdajú platnosť a účinnosť vyznačením doložky MV SR.

Článok X

Spoločné ustanovenia

 1. Konečné rozhodnutie o akýchkoľvek záležitostiach neupravenými týmito stanovami, prináležia VZ.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

1 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.